present-autorent
non-stop-rent-a-car

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS


1.  A PRESENT AUTORENT autókölcsönző a saját illetve partnerei gépjárműveit adja bérbe az alábbi feltételekkel.

2.   Az autókölcsönzéshez személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya, minimum 1 éves jogosítvány, a 21. életév betöltése, valamint 100.000,- Forint kaució szükséges, mely többek között a CASCO biztosítás önrészének fedezésére szolgál. Amennyiben cég a bérlő, egy a céghez köthető magán személy kezességvállalása szükséges. Cégünk a személyes adatokat az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint kezeli.
 

3.  A bérlő a gépkocsit Magyarországon kívül kizárólag az Európai Unió országaiban használhatja és a külföldi használatról szerződéskötéskor nyilatkoznia kell.

4.  A bérleti díj és a kaució kifizetése szerződéskötéskor készpénzben történik. A bérlet időtartama minimum 24 óra, mely a gépkocsi átvételekor kezdődik. Minden további megkezdett nap után 1 napi bérleti díjat kell kifizetni. A feltüntetett bérleti díjak napi 500 kilométer megtételét tartalmazzák, e fölött kilométerenként 20 Forint fizetendő. A gépkocsi bérleti idő lejárata előtti visszaadása esetén a kifizetett bérleti díjból az autókölcsönző nem térít vissza. A bérleti időtartam meghosszabbítása kizárólag az autókölcsönző előzetes hozzájárulásával lehetséges. Amennyiben a bérlő nem kéri a hosszabbítást, vagy az autókölcsönző ehhez nem járul hozzá és ennek ellenére nem hozza vissza a gépkocsit a bérleti díjjal fedezett idő lejártáig akkor cégünk rendőrségi feljelentést tesz, ami a gépkocsi nemzetközi körözését eredményezi.

5.  A bérlő a bérleti szerződés aláírásával a bérlet időtartamára a gépkocsi ideiglenes üzemben tartójának minősül és tudomásul veszi hogy a gépkocsit bérbe vagy kölcsön nem adhatja és kizárólag a meghatalmazásban feltüntetett személy, vagy személyek vezethetik.

6.  A bérleti szerződés hátoldalán, a gépkocsi bérlés adatlapon található átadás-átvételi jegyzőkönyvek pontosan rögzítik az átvétel és visszaadás időpontjában a gépkocsi állapotát. Ha a bérlő a gépkocsit tele tankkal és kívül belül tisztán veszi át, ennek megfelelő állapotban kell visszaadnia, vagy az üzemanyag és a külső belső takarítás árát ki kell fizetnie. A kaució a bérlet időtartama alatt keletkezett sérülések és hiányosságok mellett az elmaradt  takarítás, tankolás ellenértékének  megtérítésére is szolgál, ilyen esetekben az autókölcsönző a kauciót ezek értékével csökkentve fizeti vissza. Totálkár, lopáskár, tűzkár, vagy bármilyen 100.000,- Forintot elérő kárösszeg, valamint a gépkocsi hatóság általi lefoglalása esetén az autókölcsönző a kauciót nem fizeti vissza. A bérlő tudomásul veszi, hogy vitás esetekben annak tisztázásáig az autókölcsönző a kauciót visszatartja.

7.  A bérleti idő alatt olyan fizetési kötelezettség is keletkezhet (pl.: szabálysértési, parkolási, vagy autópálya díj meg nem fizetése miatti bírságok stb.)  amelyről az autókölcsönző csak később értesül, ezért ilyen esetekben a gépkocsi visszaadásakor az összeget nem tudja a kaucióból visszatartani. Ilyenkor az autókölcsönző jogosult a bérleti szerződés hátoldalán lévő gépkocsi bérlés adatlapot a szabálysértési hatóság felé továbbítani, vagy a büntetések teljes összegét a bérlet lezárását követően a bérlőtől behajtani. Jogviták esetén a Cyla Corp Kft. kiköti a Hajdú-Bihar megyei bíróság kizárólagos illetékességét.

8.  A bérlő tudomásul veszi, hogy a gépkocsiban, vagy az azzal okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik, amennyiben a biztosító a bérlőnek, vagy a gépkocsi vezetőjének felróható okból csak részben, vagy egyáltalán nem téríti meg a kárt (pl.: alkohol vagy kábítószer befolyásoltság, lopás esetén forgalmi engedéllyel, indítókulccsal nem tud elszámolni stb.) Továbbá teljes anyagi felelősséggel tartozik a gondatlan, szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. A bérlő minden a gépkocsival kapcsolatos káreseményt, műszaki problémát azonnal köteles jelenteni az autókölcsönző felé a +36 30 202 2228 éjjel- nappal hívható telefonszámon. Baleset, káresemény esetén a bérlő minden esetben köteles rendőri intézkedést kérni. Az autókölcsönző a bérbe adott gépkocsikat rendszeresen és leinformálhatóan szervízelteti, ezért kizárja felelősségét azokért a közvetett vagy következményes károkért amelyek a bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.